Tư vấn lập nghiên cứu tiền khả thi đầu tư (Pre-FS)

Nghiên cứu tiền khả thi đầu tư  là dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.

Đối với dự án quan trọng, dự án nhóm A, trước khi lập phương án đầu tư, chủ đầu tư phải  nghiên cứu tiền khả thi đầu tư. Những dự án khác trong trường hợp cần phải nghiên cứu tiền khả thi đầu tư do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
ACE INVEST tư vấn lập báo cáo tiền khả thi đầu tư bao gồm:
1. Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư.
2. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư.
3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.
4. Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp.
5. Dự kiến thời gian thực hiện dự án.
6. Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội và đánh giá tác động của dự án